MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin Adı: “Minimal İnvaziv Üroloji  Derneği” dir.

Derneğin merkezi Ankara’dır. Şubesi açılmayacaktır.

Madde 2Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Dernek, minimal invaziv ürolojik cerrahi ile ilgili bilgi ve aktivitelerin arttırılması, yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi ve bu amaçlara yönelik teknik ve laboratuvar bazlı araştırmalar yapılması, bu yöntemlerin klinik etkinliği ve güvenilirliğini göstermek amacı ile çalışankişi ve kuruluşların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacı ile kurulmuştur. Dernek bu amaçla üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirir, üyelerinin haklarını korur ve tüm etkinliklerinde en yüksek bilimsel etik standartları dikkate alır.

Dernek; tarafsız, özerk, tüm kurum ve kuruluşlara eşit uzaklıkta, ticari ve politik amaç gütmeyen, toplum ve çevre yararı öngören, açık, gerekçelere dayalı tespit, araştırma ve değerlendirmelerle söylem ve davranışlarda bulunur.

Madde 3-Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

a- Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

b- Kongre, kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

c- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda web sayfası hazırlamak, gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

d- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamının ve her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temininde destek sağlamak,

e- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

f- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

g- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

h- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

i- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

j- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

k- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

l- Yurt içi ve yurt dışı her türlü mesleki faaliyetlere delege ve temsilci yollamak ve bu maksatla ödenek verebilmek, yabancı ülkelerdeki benzer dernek ve kuruluşlardaki üyeleri davet etmek ve bunun için ödenek sağlamak,

m- Diğer mesleki kuruluşlar, tıbbi dernek, fakülte, eğitim örgütleri ve tıp akademileri ile işbirliği yapmak,

n- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

o- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

p- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

r- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Madde 4-Derneğin amblemi

Derneğin amblemi yönetim kurulu izni olmadan üyeler dışında kimselere dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılmaz.

Madde 5-Derneğin kurucuları

Minimal İnvaziv Üroloji derneği 2011 yılında kurulmuş ve ilk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil etmiş ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütmüş olan kurucu üyeler aşağıda belirtilmiştir:

İbrahim Atilla Arıdoğan

Cenk Yücel Bilen

Tevfik Sinan Sözen

Yıldırım Bayazıt

Can Öbek

Çağ Çal

Haluk Akpınar

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 6-Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, maddi yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Madde 7-Dernek üyelikleri

Derneğin 2 çeşit üyesi bulunur:

A-Asıl Üye: Üroloji uzmanlığını almış, mesleğini en az 2 yıl icra etmiş olmalıdır. Üroloji alanında uluslararası atıf indeksi kapsamında (Sciencecitationindexexpanded) en az 2 yayında isim sahibi olmalı (bu yayınlardan bir tanesi minimal invaziv ürolojik cerrahi alanında olmalıdır) ve en az iki asıl dernek üyesi tarafından önerilmelidir. Asıl üye, genel kurulun doğal üyesi olup seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyedir.

Asıl üye seçilen aday yıllık ve giriş aidatını ödemek, üyelik başvuru formunu, 2 adet vesikalık fotoğrafını ve nüfus cüzdan örneğini yönetim kuruluna teslim etmekle yükümlüdür. Bu işlemler tamamlandıktan sonra kendisine üyelik belgesi verilir.

B-Fahri (Onursal Üye): Çalışmalarıyla üroloji alanında yüksek başarılar sağlamış, ürolojinin gelişmesine katkıda bulunmuş ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş veya ürolojinin gelişmesi için maddi ve manevi katkıda bulunan, dernek çalışmalarına ilgi duyan fakat asıl üyelik özelliklerinden hiçbirini taşımayan kişiler arasından yönetim kurulu üyelerinden birinin veya asıl üyelerden 1/5’inin önerisi ve yönetim kurulu kararı ile kabul edilirler. Yabancı uyruklu olan onursal üyelerde Türkiye’de ikamet şartı aranmaz. Seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Aidat ödemek zorunda değillerdir.

Madde 8- Üyelik Talepleri

Üyelik talepleri gerekli belgelerin tam olarak teslim edilmesini takiben en çok 30 gün içerisinde üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karar bağlanır ve sonuç bir yazı ile başvuru sahibine bildirilir.

Madde 9- Üyelik Hakları

 1. Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
 2. Her üye istifa hakkına sahiptir.
 3. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüğünde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
 4. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 5. Oy kullanabilmek için aidat borcunun bulunmaması gerekir.
 6. Fahri (Onursal) üyelerin oy hakkı yoktur.

 

Üyelikten Çıkma

Madde 10– Dernek üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı istifa vermek suretiyle dernekten ayrılabilirler. Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Ancak ayrılan ve çıkarılan üyeler, ayrılış tarihine kadar olan aidat ve borçlarını ödemekle yükümlüdürler.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 11-Üye, aşağıda yazılı maddelere ilişkin nedenlerin saptanması durumunda Madde 12’ye uygun olarak dernek üyeliğinden çıkarılabilir.

a- Derneğe üye kaydedildikten sonra üye olmak için aranan şartlara sahip bulunmadıkları saptanmış olmak.

b- Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı davranmak, iş çalışma düzenini bozacak faaliyetlerde bulunmak.

c- Dernek genel kurul ve Yönetim Kurulunun kararlarına aykırı hareket etmek.

d- Üyelik ve hekimlik onur, itibar ve şerefi ile bağdaşmayan hal ve hareketlerde bulunmak.

e- Dernek tüzüğünde yazılı, veya Dernekler Kanunu’nda yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.

f- Tüzükte kayıtlı üyelik ödevlerini, Yönetim Kurulu’nun yazılı ikazına rağmen iki ay içerisinde yerine getirmeyen ve iki devre aidat ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılma istemiyle Onur Kurulu’na verilir.

g- Kararlar ilk olağan genel kurulun bilgisine sunulur.

Madde 12-Üyelikten çıkarılmanın kesinleşmesi

 1. a) Üyelikten çıkarma Onur Kurulu’nun teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile olur ve kesindir. Karar Yönetim Kurulu’nca ilk genel kurula sunulur.
 2. b) Çıkarılan üye, genel kurulda itiraz edebilir.
 3. c) Genel kurulun itirazı kabul veya Yönetim Kurulu kararını reddetmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun sağlanması gerekmektedir. Aksi halde onaylanmış sayılır.

Madde 13Dernek Organları

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

1-Genel kurul,

2-Yönetim kurulu,

3-Denetim kurulu,

4-Onur kurulu

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 14– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

a-Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,

b-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ilk toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi (yazılı olarak bildirilmek kaydıyla) oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 15-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizlioylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun aklanması,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması, sağlık kuruluşları açmak, şirket, iktisadi işletme veya vakıflar kurmak hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8-Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak, katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Derneğin fesih edilmesi,

11-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

12-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

13- Dernek üyeliğinden çıkartılan üyelerin itirazlarının incelenip karara bağlanması,

14- Yıllık ödenti tutarının saptanmasıdır.

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

 

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 17-Yönetim kurulu, dokuz asıl ve dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Seçimlerde seçilme sınırında birden fazla aday eşit oy alırsa sıralama yapılabilmesi için eşit oy alan adaylar arasında kura çekilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan vekili, genel sekreter, sayman, bilimsel komite başkanı, bülten ve internet sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunu belirler.

Başkan derneğin tüzel kişiliğini yurt içi ve yurt dışında temsil eder, yönetim kurulu toplantılarına başkanlık yapar, alınan kararları uygular ve uygulatır. Tüm yazışmaları genel sekreterle birlikte imzalar. Başkan dernek çalışmalarının yürütülmesinden sorumludur ve dernek üyelerini değişik görevler için görevlendirebilir. Başkan, tüzel kişilik temsilciliği ve tüm çalışmalardaki yetkilerinden bir kısmını yönetim kurulu üyelerinden birine devredebilir.

Başkan vekili, dernek geleneğinin sürdürülmesini sağlamada yardımcı olur.

Genel sekreter, iç ve dış yazışmaları hazırlar ve başkanla birlikte imzalar, yönetim kurulu gündemlerini hazırlar ve dağıtır, dernek defterlerinin uygun şekilde tutulmasını sağlar, genel başkanın verdiği diğer görevleri yürütür.

Sayman, derneğin gelir gider defteri, masraf dosyası ve demirbaş defterlerini tutar, yıllık bilanço hesaplarını tanzim eder, demirbaş ve ayniyat işlerini yürütür, harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerini sağlar, dernek harcamalarını başkan veya görevlendireceği bir yönetim kurulu üyesi ile birlikte yapar.

Bilimsel komite başkanı, yıllık kongrelerin bilimsel programlarının belirlenmesi ve yürütülmesinden, derneğin ve çalışma gruplarının bilimsel ve eğitim etkinliklerinin standardizasyonu, eş güdümü, planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Bülten ve internet sorumlusu, dernek bülteninin düzenli ve hedeflere uygun bir şekilde çıkarılmasından, dernek web sayfasının yönetiminden sorumludur.

Dış ilişkiler sorumlusu, derneğin bölgesel ve uluslararası örgütlerle ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu en az iki ayda bir defa başkan veya bir başkan vekilinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini karara bağlar:

 1. a) Dernek Başkanının yetkileri mahfuz kalmak üzere Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, resmi mercilerce istenecek temsilciyi tayin etmek ve görevlendirmek,
 2. b) Derneği kanunların ve tüzüğün verdiği yetkiler çerçevesinde yönetmek,
 3. c) Dernek amaç ve hizmet konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri kurmak ve çalışmalarını denetlemek,
 4. d) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek, karara bağlamak ve bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,
 5. e) Bütçe giderlerini karşılamak ve Dernek gelirlerinin tahsilatını sağlamak,
 6. f) Toplantı gündemi hazırlayarak Genel Kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırmak,
 7. g) Genel Sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek,
 8. h) Dernek teşkilatını kurmak, tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak ve personel kadro ücretlerini tespit etmek, bu hususlarda yönetmelikler hazırlamak,

ı) Genel Kurul kararlarını tatbik etmek,

 1. j) Gerektiğinde üyelere yazılı ihtarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymayanları uyarmak,
 2. k) Üyeliği teklif edilenlerin kabul veya reddi hakkında karar vermek,
 3. l) Çalışma gruplarının önerdiği bilimsel çalışmaları değerlendirmek ve maddi destek sağlamak; yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek ve maddi destek sağlamak,
 4. m) Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği iç tüzükler, yönetmelikler yapmak,
 5. n) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan ve temyizden feragat etmek, davayı ve feragatı kabul etmek, dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekaletname vermek,
 6. o) Genel Kurulca verilecek yetki üzerine gayrimenkul alımı, satımı ve işlemlerini yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirilecekleri tespit etmek ve bu konulara şamil vekaletname vermek,

ö) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 1. p) Seçimi izleyen otuz gün içerisinde organlara seçilenleri mülki amirliğe bildirmek,
 2. r) Dernek organları ve adres değişikliklerini otuz gün içerisinde mülki amirliğe bildirmek,
 3. s) Danışma ve yardımcı kurulları kurmak (ancak dernek yürütme organları yetkileri devredilemez),
 4. t) Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak, işletmek,
 5. u) Fahri üyeleri belirlemek,
 6. v) Dernek amaçları için her türlü kararı almak,
 7. y) Genel kurulda alınan kararları yürütmek ve uygulamaktır.

 

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir. 

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 18-Denetleme Kurulu

Genel Kurul tarafından kendi üyeleri arasından üç (3) yıl süre için gizli oy, açık tasnif ile üç Asıl ve üç yedek üye seçilerek Denetleme Kurulu oluşturulur. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler. Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asıl üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir. Denetleme Kurulu denetleme görevini en az altı ayda bir yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Denetleme Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman Dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri, Denetleme Kurulu’nun tetkikine sunmakla yükümlüdür.

Bu konuda rapor hazırlayarak Genel Kurula sunar. Düzenlenen raporun bir örneği Yönetim Kurulu’na verilir. Yönetim Kurulu’na 1 ay evvel haber vermek suretiyle dilediği zaman denetler.

Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, Dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,
 2. b) Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulundan açıklama istemek,
 3. c) Genel Kurul ve Yönetim Kurulunun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla sunmak,
 4. d) Gerektiğinde Yönetim Kurulundan Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,
 5. e) Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmaktır.

Madde 19-Onur Kurulu

Onur Kurulu; Asıl üyeler arasında Genel Kurulca açık oyla seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Onur kuruluna genel kurulca seçilebilmek için tüzükte asli üyelik için gerekli koşullardan başka halen hekimlik görevlerini yapıyor olmak veya meslekle ilgili idari bir görevde bulunmak, üroloji alanında en az 15 yıllık meslek deneyimi bulunmak gereklidir. Onur kurulu meslek onurunun korunması için her türlü tedbiri alır, gelen şikayetleri dernek tüzüğü, yönetmelik, düzenleme ve kanunlar çerçevesinde değerlendirir ve yönetim kuruluna bilgi ve öneri verir. Dönem başkanının daveti ile en az yılda bir kez toplanır. 

Onur Kurulu görev ve yetkileri

a)Esas olarak meslektaşlar arası anlaşmazlıkları çözümler.

 1. b) Yönetim Kuruluna üyelikten çıkarılmak istenen üyenin durumu hakkında görüş bildirmek.
 2. c) Meslek ve deontolojiye, şeref ve haysiyete aykırı harekette bulunan üyelere

gereğine göre ikaz, tevbih kararı vermeye yetkilidir ve bu kararı kesindir.

 1. d) Kararları Yönetim Kurulu genel kurula sunar. Genel kurul madde 10 ve 11’e

göre işlem yapar.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 20-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Defterlerin tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Derneğin gelirleri

 1. a) Üye aidatı : Derneğe giriş aidatı 20 TL dir. Üye aidatı yılda 20 TL olmak üzere, giriş aidatı ile birlikte üç senede bir yapılan ve yönetim kurulu seçimlerini de yenileyen genel kurul tarafından saptanır. Yeni seçilen yönetim kurulu tarafından her üye için tahakkuk ettirilen yıllık üye aidatları tahsil edilir. İsteyen üyeler genel kurulda karar altına alınan üye aidatından fazlasını bağış olarak ödeyebilir.
 2. b) Gayrimenkul gelirleri,
 3. c) Yayınlarda yazarlara verilmesi uygun görülen ödemeler, dergi, kitap, v.b.

gibi yayınlardan elde edilen gelirler,

 1. d) Kuruluşlardan alınan bağışlar,
 2. e) Kongre tahsisleri,
 3. f) Dernek kanunu gereğince devlet yardımları,
 4. g) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, festival, temsil, konser, yarışma, konferans ve benzeri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 5. h) Banka faizleri ve benzeri gelirler,

ı) Her türlü koşullu ya da koşulsuz vasiyet, bağışlar,

 1. j) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak

yardımlar ve kabul edilecek bağışlar,

 1. k) Mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak aynî ve nakdî yardımlar. (Nakdi yardımlar bankalar aracılığı ile alınacaktır.)
 2. l) İktisadi İşletme Gelirleri ve diğer gelirlerdir.
 3. m) Dernek, siyasi partilerden, herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez

ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Derneğin giderleri

 1. a) Tüzük koşullarını yerine getirmek için yapılan masraflar,
 2. b) Düzenli çıkarılacak Türkçe ve/veya yabancı dilde dergi, kitap, elektronik bilgi işlem faaliyetleri ve benzeri yayın giderleri,
 3. c) Kongre, benzeri bilimsel toplantılar ve bunların raporları, kongre kitapları ve

tutanaklarının baskı masrafları,

 1. d) Üyelere verilecek diploma, rozet, kokart, plaket v.b. masrafları,
 2. e) Delegasyon masraflarından uygun görülenlerin karşılanması gibi giderler, derneğin genel giderlerini teşkil eder.

Amblem – Madalyon ve Yardımlaşma

 1. a) Dernek Yönetim Kurulu’nun saptadığı amblem, derneğin yazışma ve yayınlarında kullanılır.
 2. b) Dernek üyelerine üyelik diploması ve gereğinde rozet verilir.
 3. c) Olağanüstü değerlere sahip kişiler, periyodik uzun hizmet yıllarını idrak edenler ve emekliler ile, tıbbi, ilmi, ulusal ve evrensel büyük hizmet yapanlar onurlarına, şölen ve törenler tertip edilebilir ve ayrıca özel anı hediyeleri verilebilir.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir. 

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde 21-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü         

Madde 22-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Genel kurul sonuç bildirimi ve eklerinin mevzuata uygunluğu dernekler birimlerince incelenir. Varsa, eksiklerin veya hataların giderilmesi ilgili derneklerden istenir. Eksiklik ve hataların giderilmemesi veya konusu suç teşkil eden fiillerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılır.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce Dernekler Yönetmeliğinin 19.maddesine göre yönetmelik eki EK-4’de yer alan “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”ni doldurularak mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Madde 23- Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 24-Derneğin Borçlanma Usulleri

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 25-Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 26Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Minimal İnvaziv Üroloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 27-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

Bu tüzük 27 (Yirmiyedi) maddeden ibarettir.